Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest opisem polityki prywatności i wykorzystania plików cookies. Określa zasady, sposób przetwarzania i wykorzystywania danych i informacji klientów i użytkowników strony internetowej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam dane osobowe, zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej polityki prywatności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piedo, ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok, Polska

 

Kontakt z administratorem

Adres do korespondencji; Piedo, ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok, Polska, bok@piedo.eu

 

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane oraz aby były wykorzystywane w ramach udzielonych upoważnień (zgód) oraz w obszarach przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dokładności i w sposób adekwatny do celów, dla których zostały zebrane.
 3. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz dodatkowo przez okres, w którym jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa publicznego.
 4. Zapewniamy poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 5. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy lub w inny sposób na Państwa żądanie, z powodu nałożonego na nas obowiązku prawnego, naszego uzasadnionego interesu lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniej zgodę. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi pracownicy i upoważnieni partnerzy, a także zewnętrzni dostawcy usług, dostawcy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne, doradcze, analityczne i marketingowe, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, operatorzy systemów płatności elektronicznych, systemów przetwarzania płatności i banki oraz organy publiczne uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Metody gromadzenia danych

Dane osobowe zbierane są poprzez:

 1. Formularze wypełniane online: Informacje zbierane są za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej, które służą do kontaktu z nami, zadawania pytań i zgłaszania uwag,
 2. Kontakt offline: Na stronie internetowej znajduje się szereg numerów telefonów, faksów i adresów e-mail, z których można skorzystać, aby się z nami skontaktować,
 3. Podczas korzystania z zasobów strony internetowej: Informacje o użytkownikach są zbierane za pomocą plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.
 • Cookies: Są to małe pliki tekstowe zwane „ciasteczkami”, które są wysyłane przez naszą stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, laptop, smartfon). Używamy ich w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej. Administrator, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz aby stale ulepszać naszą stronę internetową, aby była bardziej przyjazna i lepiej dostosowana do potrzeb użytkowników. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć akceptację plików cookies w swojej przeglądarce, jednak taka zmiana może spowodować niemożność korzystania ze strony internetowej Administratora.
 • Web Beacons: Elektroniczne elementy graficzne (znane również jako web bugs, clear gifs lub trackery), które pozwalają nam określić liczbę użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową klikając na reklamę o naszych produktach i usługach ze strony internetowej osoby trzeciej. Sygnały nawigacyjne gromadzą ograniczone informacje, takie jak liczba plików cookie, godzina i data odwiedzin strony oraz opis strony, na której umieszczono sygnał nawigacyjny. Nasze strony internetowe nie zawierają sygnałów nawigacyjnych umieszczanych przez innych reklamodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich, które zbierają dla nas te dane. Ponieważ sygnały nawigacyjne są używane razem z plikami cookie, można je wyłączyć, wyłączając pliki cookie lub zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie.

 

Jaki jest cel gromadzonych przez nas danych?

Dane osobowe będą wykorzystywane:

 • w celu świadczenia usług i dostarczania produktów zamówionych przez klientów oraz w celu działań powiązanych (np. składania reklamacji), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W przypadku wyrażenia zgody, dane będą wykorzystywane również do następujących celów

Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu.

 

Prawa użytkownika

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia produktów i usług oferowanych przez Administratora, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Administrator respektuje prawa każdej osoby, której dane są przetwarzane: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne jej dotyczące lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Osoba, której dane przetwarzamy, może dochodzić swoich praw poprzez skierowanie do Administratora pisma określającego jej roszczenia.

Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Na zmiany w Polityce Prywatności mogą wpłynąć zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz inne czynniki. Klienci i użytkownicy będą niezwłocznie informowani o wszelkich zmianach na stronie internetowej Administratora.